Viktig info om oppstart av cruiseseilas langs norskekysten

24. Jun 2020

Viktig info om oppstart av cruiseseilas langs norskekysten - Krav som stilles av Helse og Omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har laget en ny bestemmelse, § 10b  i Covid-19 forskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470), som stiller krav til cruise langs norskekysten. Hovedtrekkene i bestemmelsen er at 

  • rederiet (eier av fartøy) må lage en plan for hvordan smittevern skal ivaretas og forelegge denne for Helsedirektoratet
  • dersom planen er god nok vil Helsedirektoratet godkjenne oppstart av kystcruise
  • fartøyets mannskap eller passasjerer skal ikke gå i land i Norge.

Merk at dette ikke gjelder norske fartøy som seiler med passasjerer som stiger på og av i Norge (covid-19 forskriften § 5 tredje ledd).