Informasjon rundt stenging av havnen

1. Apr 2020

Informasjon rundt stenging av havnen

Opphevelse av landlovsnekt innført den 13. mars 2020 for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy i Møre og Romsdal

Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt har besluttet at landlovsnekt innført 13. mars 2020 oppheves. Med virkning fra mandag 22.06.2020 kl. 00:00 vil ordinær landlov igjen være tillatt i Møre og Romsdal Politidistrikt.

Etter endringen rundt landlovsbestemmelsen som ble gjort av Politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt 01.01.2020, medfører dette at mannskap vil kunne bevege seg inntil 5 km fra fartøyet de er påmønstret, uten å måtte kontakte politiet for å bevege seg av fartøyet.

Reglene om karantene ved ankomst Norge gitt ved forskrift, er fortsatt gjeldende. Utover dette vises det til oppfordring om sosial distansering og begrensninger i ansamling gitt ved retningslinjer av helsemyndigheter og regjering.

Når det gjelder vurdering av karantene ved ankomst Norge etter seilas, vises det til gjeldende forskrifter og helsemyndighetenes retningslinjer. Ved usikkerhet er helsemyndigheten riktig kontaktpunkt.

Det anmodes for øvrig om å holde seg oppdatert på gjeldende forskrifter i forhold til smittevern og karantene.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Repeal of land law denial introduced on March 13, 2020 all foreign crew members on all vessels in Møre og Romsdal

The Chief of Police in Møre and Romsdal Police District has decided that the denial of shore leave introduced on March 13, 2020 will be revoked. With effect from Monday 22.06.2020 at. At 00:00 ordinary land law will again be allowed in the Møre og Romsdal Police District.

Following the amendment to the denial of shore leave, which was made by the Chief of Police in Møre og Romsdal police district on 01 January 2020, this means that crew will be able to move up to 5 km from the vessel they are on board, without having to contact the police to move off the vessel.

The rules on quarantine upon arrival Norway given by regulation, is still current. Beyond this, reference is made to the call for social distance and limitations. We refer to guidelines from the health authorities and the government.

When it comes to assessing quarantine upon arrival in Norway after sailing, reference is made to the current regulations and the guidelines of the health authorities. In case of uncertainty, the health authority is the main contact.

In addition, it is requested to keep up to date on current regulations in relation to infection control and quarantine.