Stranda hamnevesen KF sin merknad til Stranda kommune sin arealdel 13.12 2019

13. Dec 2019

Stranda hamnevesen KF sin merknad til Stranda kommune sin arealdel 13.12 2019.

Arealdelen, ref. pbl. kap 11.5 – 11, skal mellom anna:

  • Syne samanhengen mellom framtidige samfunnsutvikling og arealbruk
  • Gi hovudtrekk i arealdisponeringa
  • Fastsetje rammer og vilkår for arealbruk og nye tiltak
  • Syne kva omsyn som må takast vare på ved disponering av areala.
  • Planperioden er normalt 12 år