Høyring forskrift anløpsavgift 2018

12. Dec 2017

På vegne av Stranda kommune sender med dette Stranda hamnevesen KF på høyring utkast til forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2018.

I medhald av hamnelova § 25 andre ledd, gjev “forskrift av 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift” nærare reglar til gjennomføring av hamnelova § 25 fyrste ledd.

Utkast til forskrift får ein ved å henvende seg til Stranda Kommune/ Stranda hamnevesen KF.

Høyringsfristen vert sett til tysdag 16 januar 2018. Innspel til høyringa kan sendast til :

tranda hamnevesen KF
Øyna 13
6200 Stranda
eller per e-post til
post@stranda.kommune.no

Last ned dokumenter:

Høyringsbrev forskrift om anløpsavgift 2018
Vedlegg 1 utkast til anløpsavgiftsforskrift 2018
Vedlegg 2 Grunngjevingar om anløpsavgift 2018
Vedlegg 3 Berekning av sjølvkost-anløpsavgift 2017-budsjett sjølvkost
Vedlegg 4 Kalkyle av sjølvkost-anløpsavgift 2018